ಹೌದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ರೂಢಿ ಹಾಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಪದಗಳ ಹಿಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಪದಗಳ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ.

IFSC : Indian Financial System Code

RTO : Regional Transport Office

ATM : Automated Teller Mchine

VAT : Value Added Tax

PIN : Personal Identification Number

NOC : Non Objection Certificate

PAN : Permanent Account Number

ISI : Indian Standard Institute

POA : Power Of Attorney

PSU : Public Sector Units

RTI : Right To Information

MICR : Magnetic Ink Character Recognition

PSK : Passport Seva Kendra

UIDAI : Unique Identification Authority Of India

GPS : Global Positioning System

CCTV : Closed Circuit Television

PNG : Portable Network Graphics

DVD : Digital Video Disk

IP : Internet Protocol

HDMI : High Definition Multimedia Interface

SD CARD : Secure Digital Card

CPU : Central Processing Unit

URL : Uniforam Resource Locator

MPEG : Moving Picture Experts Group

PDF : Portable Document Format

MAC : Media Access Control

HTML : Hyper Text Markup Language

GIF : Graphics Interchange Format

AM/PM : Ante Meridiem (Before noon), Post Meridiem (After noon)

SIM : Subscriber Identity Module

ಇದೆ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here